Ric and Vicky Kessler Photography | Eyelash palm pitviper Bothriechis schlegellii